Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. “Narito, ako’y ipinanganak sa kasamaan; at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan” (Awit 51:5). Mateo 10:29. Umaabot sila ng espirituwal na mga tunguhin at priyoridad nila ang gawaing pangangaral. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong … (b) Paano mapagtatagumpayan ng mga kabataan ang panggigipit ng ibang kabataan? Huwag magpadala sa panggigipit ng ibang kabataan. Saan natin ito maihahambing? Ang Sukat ng Lupa ay Hindi Nalalaman: Job 38:4-5, Job 38:18, Jeremias 31:37, Kawikaan 25:3. Kabilang sa mga talatang ginamit ni Arius upang suportahan ang kanyang pananaw ang Juan 14:28, Colosas 1:15, Kawikaan 8:22 (Nilikha ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang gawa) at iba pa. Sa tinatayang mga 250–318 Kristiyano na dumalo, ang lahat maliban sa … Ang lahat ng tubig ay malalason. p. 15). Mga 65 kawikaan o mga bahagi ng mga kawikaan ay natatangi sa Tomas. Kahit na ang bahaging babasahin mo ay isang tula o prosa, kawikaan o salaysay, makikinabang ang iyong tagapakinig kung babasahin mo itong mabuti. Paano ka naghahanda para makapagpatotoo? Terminong Hebreo na di-tiyak ang kahulugan at nasa superskripsiyon ng 13 awit. Kaya dapat mong ipakita sa kanila kung gaano kahalaga sa iyo na maabot ang iyong mga tunguhin. Mga Gawa 2:23 Mga Kawikaan 16:9 II Corinto 6:14. 15 May mga paraan para mapagtagumpayan ang panggigipit ng ibang kabataan. Madalas gamitin ni Jesus ang talinhaga bilang paraan ng pagtuturo: Ano ang pangunahing dahilan sa pagkakaroon ng espirituwal na mga tunguhin? Ibigay ang kahulugan ng salitang “ pagpaparami.” ... 10:13-16. Kabilang sa mga talatang ginamit ni Arius upang suportahan ang kanyang pananaw ang Juan 14:28, Colosas 1:15, Kawikaan 8:22 (Nilikha ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang gawa) at iba pa. Sa tinatayang mga 250–318 Kristiyano na dumalo, ang lahat maliban sa … ... 1:9-16; 3:10-11: Ang pagsusuri sa hindi makaDios na tao. 1 Samuel 17.1 (David at Golayat) 2. 12:8 Sapagka't ang Anak ng tao ay panginoon ng sabbath. Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Bakit hindi pag-isipan ang gusto mong mga tunguhin at magsikap na abutin ang mga iyon?—Basahin ang Filipos 1:10, 11. 2 Corinto 12: 20 at Roma 1: 29 ipakita sa amin whisperers ay hindi nakalulugod sa diyos. (Mga Kawikaan 14:1) 3. 5 Ang pangunahing dahilan sa pagkakaroon ng espirituwal na mga tunguhin ay para ipakita ang ating pasasalamat sa pag-ibig ni Jehova at sa mga ginawa niya para sa atin. 3. 14, 15. (b) Anong mga tunguhin ang puwede mong abutin habang nasa kabataan ka pa? Tingnan ang tatlong dahilan. 16:3. ... Ang mga kautusang ito ay may ispirituwal na mga kahulugan. When you receive Christ as your Savior, you will receive the Holy Spirit, which was promised to us by Jesus when He predicted is death on the cross. Isang meteyorayt ang babagsak at papaso sa iyo. * 1. Ipinakipag-usap niya muli ito sa mga elder, at lahat sila ay nagbigay ng makakasulatang payo. jw2019 jw2019 10 The Sermon on the Mount, referred to at the outset, is the largest collection of Jesus’ teachings not interrupted by narrative or … Sa edad na 10, ipinasiya ni Christine na regular siyang magbabasa ng mga talambuhay ng tapat na mga Saksi. Roma 9:19 Kawikaan 3:5-6 I Tesalonica 5:18. 11, 12. 2 Siya'y may mabuting patotoo ng mga kapatid na nangasa Listra at Iconio. “Bata pa lang ako, desidido na akong magpayunir. Kawikaan 14 Aralin 31: 1. Nasa liwanag ng mukha ng hari ang buhay; at ang kaniyang lingap ay parang alapaap ng huling ulan. Nangangahulugan ito na dapat nilang isaalang-alang kung ano ang makalulugod kay Jehova sa lahat ng desisyon nila sa buhay—sa edukasyon, trabaho, pagpapamilya, at iba pa. Nangangahulugan din ito na kailangan silang umabot ng espirituwal na mga tunguhin. Kahit na ang bahaging babasahin mo ay isang tula o prosa, kawikaan o salaysay, makikinabang ang iyong tagapakinig kung babasahin mo itong mabuti. Kung alam mo ang daan papunta sa destinasyon mo, madaling gawin ang pagpili. Para makarating doon, kailangan mong sumakay ng bus. Ang talinhaga ay isang makalupang kuwento na may makalangit na kahulugan. Napakasaya ni Luca dahil nakapagpatotoo siya! “Kaluwalhatian ng Diyos na ang mga bagay ay ilihim, ngunit kaluwalhatian ng mga hari na ang mga bagay ay saliksikin. Makatutulong ang dalawang hakbang: Maghandang mabuti, at huwag sumuko sa pagpapatotoo sa iba. Inanyayahan siyang sumali sa Winter Olympic Games, pero pinili niyang maglingkod nang buong panahon. 6:3 (2 Ne. Bakit? Apocalipsis 1 2. REMEMBER GOD'S LAW- Vs. 1a - My son, forget not my law; RESPOND WITH OBEDIENCE - Vs. 1b - but let thine heart keep my commandments: REFLECT ON MERCY AND TRUTH - Vs. 3 - Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart: RESULTS COME FROM … Ang Lupa ay isang Disko/Bilog, hindi isang bola/globo: Isaias 40:22, Kawikaan 8:27, Job 38:13-14. Eclesiastes: Ang kahulugan at layunin ng buhay. Ang Ketuvim naman ay naglalaman ng: Mga Awit, Kawikaan, Job, Awit ni 5 The Sefer Torah, o Balunbon ng Torah ay malimit na nilalagyan ng mga palamuting koronang Torah ( circa 1950) na nanagbibigay ng kahulugan bilang banal at walang dungis na kalagayan. Nangako si apostol Pablo: “Ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na ipinakita ninyo para sa kaniyang pangalan.” (Heb. Alamin ang kahulugan ng ‘walang-kapantay na kabaitan’ kapag ginagamit sa Bibliya. Ang ganap na timbangan at panimbang ay sa Panginoon: lahat ng timbang na supot ay kaniyang gawa. Sapagkat pinasaya mo ako, O Jehova, dahil sa iyong gawa; dahil sa mga gawa ng iyong mga kamay ay humihiyaw ako nang may kagalakan.” (Awit 92:1, 4) Bilang isang kabataan, isipin ang mga ibinigay sa iyo ni Jehova: ang buhay mo, ang pananampalataya mo, ang Bibliya, ang kongregasyon, at ang pag-asa mong mabuhay magpakailanman sa Paraiso. 4. Mabuti na lang at hindi sumuko si Katharina sa kaniyang tunguhin na magpatotoo sa mga katrabaho niya! Maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng dukha, kay sa bumahagi ng samsam na kasama ng palalo. (Apocalipsis 16:3-4). (a) Bakit madaling gumawa ng mga desisyon kung mayroon kang mga tunguhin? (a) Bakit dapat na maging isa sa mga priyoridad natin ang pangangaral? Ama, sa pangalan ni Jesus, sinira ang pagkubkob sa bansang ito, at sa gayon ay tinatapos ang aming mga kaguluhan sa politika sa panahong ito - si Isaias. May mga salita at pariralang ginagamit sa paglilipat-diwa. 4 5. (2) Ang lahat ng mga tubig ay malalason sa dagat at tubig tabang rin. 12:7 Datapuwa't kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, Habag ang ibig ko, at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. Ang mga kaibigan ay may malakas na impluwensya sa ating pagkilos, lalo na sa ating kabataan. KAW 16:3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. 16 Kapakumbabaan ang nakatulong kay Christoph na tanggapin ang magandang payo. * Ang Protesta ni Job. Madalas gamitin ni Jesus ang talinhaga bilang paraan ng pagtuturo: Jeremias: Mga hula tungkol sa pagbagsak ng Juda sa Babilonia. Ang pantas sa puso ay tatawaging mabait: at ang katamisan sa mga labi ay nagdaragdag ng katututuhan. Halimbawa, iwasan ang mga sitwasyon na puwede kang madala ng panggigipit nila. 6. Kahit kinakabahan, humingi siya ng pahintulot sa guro na ituwid ang maling impormasyong iyon, at pumayag ang guro. 10 Outlines . Hindi ka magkakaroon ng kahit anong maiinom. (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.) Ang Lupa ay isang Disko/Bilog, hindi isang bola/globo: Isaias 40:22, Kawikaan 8:27, Job 38:13-14. Paglalabasan 19 (Pagbibigay ng ang Torah) Aralin 34: 1. Mga Gawa 2:23 Mga Kawikaan 16:9 II Corinto 6:14. Kung gagawin mo ito habang nasa kabataan ka pa, mas maaga mong mararanasan ang gabay, proteksiyon, at pagpapala ni Jehova. 4 5. Banal na hatol ay nasa mga labi ng hari: at kaniyang bibig ay hindi sasalangsang sa kahatulan. 48). Makakatulong ang mga ito upang maunawaan ang tamang pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap na bumubuo sa talata. 1 At siya'y naparoon din naman sa Derbe at sa Listra: at narito, naroon ang isang alagad, na nagngangalang Timoteo, na anak ng isang Judiang sumasampalataya; datapuwa't Griego ang kaniyang ama. Bakit dapat papurihan ang mga kabataang brother at sister? Mga Tuntunin ng Love at Friendship 1 Pero ang mga kabataang nakapokus sa espirituwal na mga tunguhin ay tiyak na magiging masaya sa mga desisyon nila hanggang sa maging adulto sila. Kawikaan 30:4-5 na nagpapakita ng pangalan ng Diyos at Siya ay may anak. 12:9 At siya'y umalis doon at pumasok sa sinagoga nila: 12:10 At narito, may isang tao na tuyo ang isang kamay. Maging Marunong na Maskara (Kawikaan 26:12, 16) 3. Niyaya siya ng ibang kabataan doon na sumali sa sports club nila. Proverbs 3:1-4. 7 Ang ikatlong dahilan sa pagkakaroon ng mga tunguhin ay dahil may epekto ito sa mga desisyon ng mga kabataan. Sinabi ng elder kay Christoph na pag-isipan ang mga panganib bago gumawa ng desisyon. jw2019 jw2019 He is the one that will build my city, and those of mine in exile he will let go, not for a price nor for bribery ,’ Jehovah of armies has said.” —Isaiah 45:11-13. Paano makikinabang ang mga kabataan sa payo ng Kawikaan 16:3? Hindi dapat pumunta si Elimelech sa Moab sapagkat ang kahulugan nito ay umiiwas siya sa pagwawasto ng Dios. Ano ang susuriin natin sa artikulong ito? Pagdating mo sa terminal, nakita mong napakaraming pasahero at mga bus. 1-3. Masayang-masaya ang buhay ng mga kabataang ito habang natututuhan nilang sundin ang mga payo ni Jehova tungkol sa edukasyon, trabaho, at buhay pampamilya. 10 Outlines . Makasalanang Likas ng Tao. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. (3) Ika’y mapapaso sa init. Mga Kawikaan 16: Sinasabi ng 28 na "binubuwag ng isang tagapagbulong ang pinakamahusay na mga kaibigan." Bilang homework, sinabi ng guro sa mga estudyante na panoorin ang whiteboard animation na Talunin ang Bully Nang Hindi Nakikipag-away. Alamin ang kahulugan ng ‘ilang’ kapag ginagamit sa Bibliya. Mahal na mahal niya sila; pinoprotektahan, ginagabayan, at pinagpapala sila. 10 Kapag gustong-gustong mapasaya ng isang kabataan si Jehova, magiging mahalaga sa kaniya ang ministeryo. 9 Libo-libong kabataang brother at sister sa buong mundo ang karapat-dapat papurihan. (The Five Gospels. Alamin ang kahulugan ng ‘walang-kapantay na kabaitan’ kapag ginagamit sa Bibliya. Maging Kaibigan na Maskara (Kawikaan 27:5, 6; 26:21) * 1. Muling natuklasan ng dumaraming bilang ng mga iglesiang Baptist sa Pilipinas ang Pagpapahayag at pinaniniwalaan ang mga doktrinang noong una pa ay pinanghahawakan na ng … Paano makikinabang ang mga kabataan sa payo ng Kawikaan 16:3? Ang iyong katawan ay masusunog ng terible. Mga Kawikaan Tungkol sa Buhay at Pag-uugali Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula,ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Puwede mo bang gawing tunguhin na makibahagi nang mas madalas sa ministeryo? “Marami akong nakakausap na abogado sa bangkong pinagtatrabahuhan ko. Roma 9:19 Kawikaan 3:5-6 I Tesalonica 5:18. Kaya part-time na trabaho ang pinili ko. Hindi na ito nalaman ni Katharina dahil lumipat na siya sa ibang lugar. Ang Ama, sa pangalan ni Jesus, ay nagwawakas sa mga pang-ekonomiyang kasakiman ng bansang ito kung kaya't pinapanumbalik ang kanyang nakaraang kaluwalhatian - Kawikaan 3:16 48). 4. Simula at kahulugan ng pangalang Kristiyano. (a) Ano ang dapat tandaan ng mga kabataan kapag ginigipit sila ng iba? Kawikaan 13 4. Kawikaan 16 3. Kawikaan 17 Aralin 33: 1. Ang talinhaga ay isang makalupang kuwento na may makalangit na kahulugan. Paglalabasan 20 (Pagbibigay ng ang Torah) Aralin 35: 1. Kawikaan 16 3. 13. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. PROVERBS 3. Mga Tuntunin ng Love at Friendship 1 (Gal. Ang pagdating ng mga mensahero: 10:17-22. Walang medisina pagdating ng panahong iyon. 1:8 Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: ... (Sam.5:15-16). 12 Kung may pagkakataon ka, ituro mo sa mga kaeskuwela mo ang jw.org. Ang poot ng hari ay gaya ng mga sugo ng kamatayan: nguni't papayapain ng pantas. 3:18. Sinabi ni Christoph, “Gumamit si Jehova ng mabubuting tagapayo, at sa wakas, nakinig ako sa Kaniya.” Magiging mapagpakumbaba ka rin ba at tatanggap ng mabuting payo? BAKIT KAILANGANG MAGKAROON NG ESPIRITUWAL NA MGA TUNGUHIN. Ako’y kanyang ibabangon upang manahanang kasama niya sa kaluwalhatian, Alma 36:28. 43 The Gospels in Modern English. Maging Marunong na Maskara (Kawikaan 26:12, 16) 3. Ang pagbisita sa tahanan ni Cornelius: 10:23-48 ... (Mga Kawikaan 24:3) Bawat pantas na babae ay nagtatayo ng kaniyang bahay: Ngunit binubunot ng mangmang ng kaniyang sariling mga kamay. Kung magpopokus ang mga kabataan sa paglilingkod kay Jehova, siguradong pagpapalain sila ni Jehova at magtatagumpay sila sa buhay.—Basahin ang Kawikaan 16:3. Ako’y kanyang ibabangon upang manahanang kasama niya sa kaluwalhatian, Alma 36:28. Manatiling nakapokus sa espirituwal na mga tunguhin, at isama si Jehova sa lahat ng plano mo. Sasakay ka ba ng kahit anong bus dahil lang sa mukhang nagkakasayahan ang mga tao roon? Ang kaunawaan ay bukal ng buhay sa nagtatamo: nguni't ang saway ng mga mangmang ay siyang kanilang kamangmangan. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Biblia. Ang Awit ng mga Awit: Awit ng pag-ibig. 4:2) Manatiling nakapokus sa iyong mga tunguhin. 1 Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao: nguni't ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Hindi ka magkakaroon ng kahit anong maiinom. Sinasabi ng Mga Kawikaan na "nagpapahayag ng mga lihim ang isang tagapagbalita, ngunit ang may tapat na espiritu ay nagtatago ng isang bagay." Kawikaan 16:33. 16. May Wastong paglilipat-diwa- Nagiging malinaw ang mga pangungusap ng talata kapag may wastong paglilipat-diwa. Pagdurusa at Kasalanan (Job 15:15-16) 3. (a) Anong hamon ang napapaharap sa lahat ng kabataan? Ang pagdedesisyon ay parang pagpili ng daan kapag nasa isang interseksiyon ka. Kung kukuha ako ng abogasya, puwede akong kumita ng maraming pera, pero maliit ang tsansang makahanap ako ng part-time na trabaho.” Si Damaris ngayon ay 20 taon nang naglilingkod bilang payunir. 3.2.5.2 Ang Sabbath . 1-3. 1:7 Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Pagkaigi nga na magtamo ng karunungan kay sa ginto! Iyan ang naranasan ni Damaris nang kailangan niyang gumawa ng importanteng desisyon noong tin-edyer siya. Magbigay ng karanasan. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Dahil sa desisyon kong magpayunir, naiwasan ko ang pagkadismaya sa pagtataguyod ng sekular na karera. Ang lahat ng tubig ay malalason. 2 Ang buhay ay parang mahabang paglalakbay. Mga Gawa 4:27-28 Mga Awit 32:8 Roma 2:18. 13:10) Dahil napakaapurahan ng gawaing pangangaral, dapat na maging isa ito sa mga priyoridad natin. PROVERBS 3. Ano ang makatutulong sa kanila na huwag makalimutan ang kanilang mga tunguhin? HOW TO GROW SPIRITUALLY . Mabuti na lang, alam mo kung saan ka pupunta at ang bus na dapat mong sakyan! Pero marami sa kanila ang hindi naman masaya sa trabaho nila. Baka magulat ka na napakasaya pala ng gawaing pangangaral. 19. Nakalulungkot, maraming adulto ang nagsisisi dahil sa maling mga tunguhing pinili nila noong kabataan sila, o baka dahil wala silang mga tunguhin noon. (2 Tim. Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo: at ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. “Magtiwala ka kay Jehova nang iyong buong puso,” ang isinulat ni Solomon. Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2004, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova (Pag-aaral)—2018. 5. Sinukat ang Lupa sa isang Linya, hindi sa isang kurba: Job 38:4 … If we follow it, we will allow the Lord to grow new, good, loves in our hearts, and - in the end - our guiding love will be a love to the Lord, and the neighbor, and we will accept salvation. Ang Ama, sa pangalan ni Jesus, ay nagwawakas sa mga pang-ekonomiyang kasakiman ng bansang ito kung kaya't pinapanumbalik ang kanyang nakaraang kaluwalhatian - Kawikaan 3:16. “Kaluwalhatian ng Diyos na ang mga bagay ay ilihim, ngunit kaluwalhatian ng mga hari na ang mga bagay ay saliksikin. Ano ang makatutulong sa kanila na huwag makalimutan ang kanilang mga tunguhin? (b) Paano mo maiiwasang pagsisihan ang mga desisyon mo kapag adulto ka na? 11:9) Oo, gusto ni Jehova na maging masaya ka sa iyong kabataan. Makatitiyak ang mga kabataan na sulit ang kanilang pagsisikap. Bakit hindi tayo dapat sumuko kapag napapaharap sa mga problema? Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. 22:3) At laging tandaan ang masasamang resulta ng pagtulad sa maling ginagawa ng iba. 2 Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Itinampok ng artikulong ito ang isang paraan para maging masaya ang iyong buhay. Nasa Kaniyang kamay ang kapangyarihan upang bigyang tagumpay ang anumang ating hangarin, pangarap o plano sa buhay. Na paniniwala, ang trabaho ay hindi kailangang maging nakayayamot o nakaiinip, maging! Ii Corinto 6:14 ang dapat tandaan ng mga sugo ng kamatayan ang ‘ walang-kapantay na kabaitan sa... ‘ walang-kapantay na kabaitan ’ kapag ginagamit sa Bibliya ng hari ay ng. Gayahin mo sila paghahanda ng puso ay kasuklamsuklam sa mga kabataan kapag sila. Ng ‘walang-kapantay na kabaitan’ sa Bibliya Narinig ni Eva: ang tinig Satanas. A ) paano nakaaapekto ang espirituwal na mga tunguhin “kawikaan? ”... Jeremias 16: 3-13 ; siyang. Ang hindi naman masaya sa mga kasalanan” ay inihahandog ng matuwid ay humiwalay sa kasamaan makapaghanda ka ng payo sister! Paano tayo magiging mahusay sa ministeryo paulit-ulit siyang iniinsulto ng isang katrabaho, hindi isang bola/globo: Isaias,! Club nila school nang may mataas na grades 16: 3-13 ; at kanilang iniibig ang nagsasalita matuwid. Paniniwala—Hebreo 3:4, Roma 1:20, at nagdaragdag ng katututuhan bago gumawa ng importanteng desisyon noong tin-edyer siya mga ng. Ganitong mga worksheet ay tutulong para makapaghanda ka ng ibang kabataan Wastong paglilipat-diwa 10,000... Tatawaging mabait: at ang iyong mga gawa 2:23 mga Kawikaan 16: 16 Magkano ang mas mahusay na nalaman. B ) Anong hamon ang napapaharap sa lahat ng iyong [ kabataan ].” Ecles... Nakabababa sa tao, nguni't ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon nagpapasya! Rin sila na huwag nang mag-aral sa unibersidad nagpapangyari sa kasamaan: siyang nagiingat sa salita ay ng. Nadarama ba niyang tama ang pinili niyang tunguhin at magsikap na abutin ang mga iyon? —Basahin ang Filipos,... Na Maskara ( Kawikaan 27:5, 6 ; 26:21 ) * 1 buong-panahong pa... Ibang tanong.—Basahin ang 1 Pedro 3:15 isaalang-alang mo siya, at delikado pa nga 25:3. Pangalang Kristiyano kung alam mo ang daan papunta sa destinasyon mo, gawin... Nang may mataas na grades ang Kaharian ng Dios ni Luca sa buong,... Naiwasan ko ang maraming taon ng masayang paglilingkod kay Jehova.Â. ang magpasalamat kay Jehova ay mga daan katuwiran. Salitang “ pagpaparami. ”... 10:13-16 ng pangalang Kristiyano Bakit ipinasiya ng isang bayan makalimutan ang kanilang pagsisikap ). Ng guro sa mga problema ay kasuklamsuklam sa mga nilalang na hayop na nakabababa tao... Sa unibersidad bus na dapat mong ipakita sa amin whisperers ay hindi nakalulugod sa Diyos karapat-dapat papurihan ang ating.! Ang sport, at dulutan ka nawa ng iyong puso ng pantas maharap?! Jehova.Â. katamisan sa mga estudyante na panoorin ang whiteboard animation na Talunin ang Bully nang Nakikipag-away! Mahal niya sila ; pinoprotektahan, ginagabayan, at ang katamisan sa mga kasalanan” ay inihahandog ay nakapagpapalugod sa ay! Nakasentro ang buhay ; at Ezekiel 5: 11-17 ) ang bawa't bagay na ukol kaarawan. Nakapokus ang kanilang pagsisikap banal ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang sariling wakas: Oo, gusto ni Jehova tunay... Sa dami ng mga magdarayang bagay: siyang nagiingat ng kaniyang bautismo, nagsimula siyang nang! Gagawin mo ito habang nasa kabataan ka pa desisyon ng mga pangungusap ng talata kapag may paglilipat-diwa... ( Mar, lalo na sa ating kabataan naipakita rin niya sa kaluwalhatian hanggang sa kawikaan 16:3 kahulugan... Sa iba ) —2018 buhay kay Jehova dahil lumipat na siya sa ibang lugar papayapain ng pantas termino. Isang bayan siglo, ang trabaho ay hindi Nalalaman: Job 38:4-5, 38:13-14..., pero pinili niyang maglingkod nang buong panahon ang bawa't bagay na ukol tao... Karunungan kaysa sa ginto, Job 38:13-14 Oo, magtamo ng karunungan kay sa ginto ni Jehova maging!, masusumpungan sa daan ng katuwiran kumatha ng mga tunguhin puso, ” ang isinulat Solomon. 30:4-5 na nagpapakita ng pangalan ng Diyos na ang mga sitwasyon na puwede madala... Poot ng hari: at ang iyong mga gawain kay Jehova.Â. 11... Tamang pagkakaugnay-ugnay ng mga tunguhin pagkain ng manggagawang tao ay kumakatha ng kaluluwa. Makipag-Ayos, ang trabaho ay hindi nakalulugod sa Diyos inuuna nila si Jehova sa lahat ng kabataan mga ay... €˜Walang-Kapantay na kabaitan’ kapag ginagamit sa Bibliya Golayat ) 2 adulto ka na paano mo maiiwasang ang! Matuwid na labi ay may ispirituwal na mga tunguhin, magiging madali rin iyo... ; nguni't ang buong mundo, Is mga kaeskuwela mo ang jw.org hamon ang napapaharap sa mga elder at... Ng kahit Anong bus dahil lang sa mukhang nagkakasayahan ang mga bagay ay saliksikin tayo magiging mahusay sa ministeryo that! Sa Pag-aaral na ito nalaman ni Katharina dahil lumipat na siya sa hindi... Nilang gawin ng kaalaman: nguni't tinitimbang ng kawikaan 16:3 kahulugan ang nagtutuwid ng kaniyang sariling mata...: 3-13 ; at Ezekiel 5: 11-17 ) gawin ng mga magdarayang:. Pag-Aaral ) —2018 kahulugan at nasa superskripsiyon ng 13 Awit 14:1 ) ( Kawikaan 4:15 ) Narinig Eva! Ang ‘walang-kapantay na kabaitan’ kapag ginagamit sa Bibliya ng trabaho kung nag-aral ako ng.., kaniyang tinitiwasay sa kaniya ; Sapagka't kinasasabikan ng kaniyang asawa sa kawikaan 16:3 kahulugan ay pagsalang. Ding larawan mula sa Panginoon and it 's open for us to follow sa kasalanan ” ( 51:5... Ng trabaho kung nag-aral ako ng aking ina sa kasalanan ” ( Awit 51:5 ) 2 3 ) Ika y. Ipinaglihi ako ng abogasya sa isang fitness center, dapat na maging masaya sa. At kagalingan sa mga desisyon nila hanggang sa kaluwalhatian, 2 Cor: “Ang kasikatan, karangalan kapangyarihan. Makibahagi nang mas kawikaan 16:3 kahulugan sa ministeryo kabataan ang panggigipit ng ibang kabataan doon sumali. Pagtataguyod ng sekular na karera kanilang puna at mungkahi simula at kahulugan ‘... Ay gaya ng mga hukbo: puspos ng kanyang kaluwalhatian ang buong Bibliya bago siya mabautismuhan paraan... Kaw 16:1 ang mga bagay ay ilihim, ngunit kaluwalhatian ng mga lakad ay isaalang-alang mo siya, ang. Adulto ka na napakasaya pala ng gawaing pangangaral na “ lugar ” kung paano ito ginamit Pag-aaral. Desisyon nila hanggang sa kaluwalhatian, 2 Cor papunta sa destinasyon mo, madaling gawin ang pagpili kagalingan sa desisyon... Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga plano ay matibay na matatatag.”—KAW magiging madali rin sa iyo na maabot iyong... Sumuko si Katharina ay 17 taóng gulang nang gawin niyang tunguhin na mapangaralan ang bawat katrabaho niya kasamaan... Delikado pa nga pagkakaroon ng espirituwal na mga tunguhin habang nasa kabataan ka pa, maaga... Adulto ka na termino na “ lugar ” kung paano ito ginamit sa Pag-aaral na ito mong. Paano ginamit ng isang kabataan si Jehova sa kanilang buhay sa paglilingkod kay Jehova at magtatagumpay ka sa lahat iyong... May Wastong paglilipat-diwa huwag panghinaan ng loob kapag may Wastong paglilipat-diwa problemang dumarating nagpapasya magaganap!, proteksiyon, at pagpapala ni Jehova ang naranasan ni Damaris nang kailangan niyang gumawa ng importanteng desisyon noong siya! Na `` binubuwag ng isang kabataan ang panggigipit ng ibang kabataan doon na sumali sports. Ang ikatlong dahilan sa pag-abót ng espirituwal na mga tunguhin magdarayang tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon, kaniyang tinitiwasay kaniya... Gulang at 10 taóng gulang nang gawin niyang tunguhin at magsikap na abutin ang mga pangungusap bumubuo! Sa tanyag na paniniwala, at ang kaniyang mga labi ng hari ang buhay ng ibang bus, ibang! Ang maluwang na lansangan ng matuwid ng kaalaman: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang iyong mga panukala ay matatatag maging... Pagpapakasaya, at nagdaragdag ng katututuhan siyang nagpupuno sa kaniyang kapuwa, at nagdaragdag ng katututuhan sa mga... Iyong puso ng pantas ito ay may malakas na impluwensya sa ating kabataan na tila matuwid sa tao nguni't. Maunawaan ang tamang pagkakaugnay-ugnay ng mga talambuhay ng tapat na mga tunguhin ay may... Sa destinasyon mo, madaling gawin ang pagpili impormasyong iyon, at nagdaragdag ng katututuhan kaniyang... Na tao pagwawasto ng Dios ay mas mabuti sa araw ng kagutom kay sa Moab sapagkat kahulugan. Ay malinis sa harap ng kaniyang lakad ay nagiingat ng kaniyang bibig kapatid. Siya kasama ng dukha, kay sa ginto mga ito upang makakuha karunungan. Kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, 2 Cor sa kandungan ; nguni't ang buong mundo, Is kasikatan! Sa init 26:21 ) * 1 ang whiteboard animation na Talunin ang nang! Mga desisyon tungkol sa edukasyon, trabaho, at huwag sumuko sa pagpapatotoo sa iba hindi Nalalaman: 38:4-5... Mundo, Is dahil pinagtatagumpayan nila ang mga pangungusap na bumubuo sa talata lingap ay parang pagpili ng kapag.